Case Manager geniet en incasso voor het werk van Axion University of Applied Sciences (2023)

Deeltijd

Wilt u leren hoe u uitgeoefende case managementvaardigheden als case -beheerder kunt gebruiken voor afwezigheid en handicap? Deze cursus ziet er na HBO er goed uit. Of WIA) en een succesvolle re -integratie in betaald werk!

 • Kennistransfer.ama@saxion.nl
 • TYPE

  (Video) Conferencia. ¿Existe el libre albedrío en el mundo cuántico? 13/11/2018

  Klas

 • Beginnen

  2 februari 2023

 • discipline

  Personeelsbeheer en wijzigingen

 • Duración

  3 Sweet

 • Precio

  4.200,00 €

 • Ort

  Externe locatie

Stap van het subsidiesprogramma

Dit is een maximale vergoeding van € 1.000. U kunt dit eenmaal een kalenderjaar bij UWV aanvragen.
Zou je willen weten of deze cursus voor het STAP -subventieprogramma geschikt is?Meer over de stappenbudget

U hebt hiervoor een passage -rapport nodig. Dat zal zich herinneren na de registratie van deze training. Overweeg rekening te houden: u ontvangt geen handtekeningcertificaat als uw werkgever de training betaalt.

Wat kun je later doen?

 • U bent zich bewust van de Nederlandse wetgeving inzake sociale zekerheid en de uitvoeringsstructuur, het criterium van handicap en de rechten en verplichtingen in het geval van ziekteverzuim.
 • Hij is zich bewust van de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en posities van de partijen die betrokken zijn bij het ziekteverzuim en weet hoe hij controle kan overnemen.
 • Zowel op individueel als op organisatorisch niveau biedt informatie over kosten, risico's en gevolgen van ziekteverzuim en handicaps en ideale vergoedingsopties, veiligheid en zonder risico.
 • Verworven praktische vaardigheden, zoals
 • Het maakt gebruik van effectieve gespreksvaardigheden die een positieve invloed kunnen hebben op de last van schade aan ziekteverzuim en tekortkomingen voor de werkgever en de werknemer.
 • U werkt als onderdeel van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Afwezige en handicap casemanager: uitputtende training op het gebied van re -integratie en afwezie

De beheerder van de zaak, volgens HBO, voor afwezigheid en handicap, biedt een combinatie van theorie, vaardigheden en praktijken op het gebied van begeleiding en re -integratie van afwezigheid.

Ondersteuning van verschillende rollen

Na de afwezigheid en het onvermogen van de casusbeheerder kan hij werkgevers en hun zieke (ex -werknemers) van verschillende functies helpen:

 • Zorgvuldige directeur bij de implementatie van de stappen die binnen de wet moeten worden genomen om de poortwachter te verbeteren.
 • De coach nam deel om persoonlijke verantwoordelijkheid te motiveren en te promoten met de werknemer of begunstigde.
 • Une scheidsrechters die de naleving van de rechten en verplichtingen van het individu en de organisatie verifiëren.
 • Gespecialiseerde consultants als het gaat om het verifiëren van de (financiële) risico's van ziekteverzuim en handicaps.

Inhoud

SaksenAanbiedingen in samenwerking metHCSEmTalent een professionalHet ziekteverzuim en de tekortkoming van de beheerder van de zaak volgens de 17e dag.

In deze modulaire cursus zal het kennis zijn van de Nederlandse wetgeving voor sociale zekerheid en de structuur van implementatie, de criteria van handicap, de rechten en verplichtingen in het geval van ziekteverzuim, rollen en posities van verschillende belanghebbenden, zoals de werknemer, de werknemer, Werkgever, de UWV, ontvangen, zakelijke en zakelijke specialist, evenals het re -integratiebedrijf, evenals een andere relevante wetgeving op het gebied van werkgelegenheid, privacy en gezondheidsrecht en professional safety law.

 • Configuratie van een passende afwezigheid en implementatie van de richtlijn voor overtreding en handicap;
 • Acceptatie en evaluatie van een ziektrapport en implementatie van afwezigheidsinterviews;
 • Subsidie ​​-opties, risico- en veiligheidsvoorschriften erkennen;
 • de geplande installatie van re -integratiedossiers die voldoen aan de wettelijke vereisten;
 • Maak geen medische bezwaren en beroepen;
 • Analyse van casestudy's van verzuim (complex) op basis van toepasselijke wet- en voorschriften, evenals raden;
 • De verklaring van de gevolgen van de verzegelde zelf bestelde voor de organisatie maakt het daarom transparant en beheersbaar voor kosten, risico's en gevolgen van ziekteverzuim en tekortkomingen.

U vindt een uitgebreide presentatie van het studieprogramma in het "programma".

Case Manager geniet en incasso voor het werk van Axion University of Applied Sciences (1)

Benieuwd hoe is het om een ​​deel van het onderdeel te bestuderen?

Lees de ervaringen van onze studenten

Plano

Tijdens het afwezigheid van gevallen van HBO en onvermogen om te werken, worden de volgende modules besproken:

 • Inleiding en introductie
 • Context voor sociale zekerheid en werkvisies en re -integratie
 • GATECASTER -verbeteringswetten
 • Belanghebbenden in geval van niet -naleving en handicap
 • privacy
 • Werknemers wet
 • Wetgeving voor gezondheid en veiligheid, inclusief juridische context
 • De financiële context van de werkgever en werknemer
 • Cultuur en organisatorische en belastingbelasting
 • Case Administrator als directeur
 • Cijfers en afwezigheidskosten
 • Samenvatting en training van examens
 • Communicatievaardigheden (3 -daagse lessen)
 • Oefencomponent

Omgeving

Conclusie/ evaluatie

De evaluatie wordt uitgevoerd door een evaluatie waarin de nodige vaardigheden en de controle van nationale examens via Cilin worden getest op niet -naleving.
Om deel te nemen aan het nationale examen, moet de evaluatie succesvol zijn.

Certificering

U ontvangt een Saxion -Hotchole -certificaat als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je volgt de cursus met een examen. Dit omringt je succesvol.
 • U hebt aan alle praktische dagen deelgenomen
 • U hebt deelgenomen aan de communicatietraining
 • Zijn aanwezigheid in de trainingstheorie was minstens 80%
 • Je krijgt genoeg voor de praktische taak
 • Uit beoordeling blijkt dat hij voldoende bevel heeft over vaardigheden

Praktische informatie

Lessen en plaatsen

De casusbeheerder na HBO voor afwezigheid en handicap was ongeveer 3 maanden. In totaal 17 klassenmodules worden besproken, waaronder 3 communicatievaardigheden en 14 modulaire theorie -modules, waarin kennis wordt gebruikt op basis van relevante gevallen. van de laatste 3,5 uur, behalve voor communicatievaardigheden. Dit duurt 7 uur. Tijden variëren van 13.00 tot 17.00 uur of 17:30 uur.Stage -dagen duren 8 uur per dag vanaf 8.30 uur.Utrecht.

Kosten

De prijspercentage voor de afwezigheid en het onvermogen van de beheerder van de zaak volgens HBO onder de samenvatting van deze pagina. Deze waarde omvat onderwijs, literair materiaal en een beoordeling waarin de noodzakelijke competenties worden getest, het nationale onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek van het onderzoek Onderzoek van cilin -onderzoek bij niet -compliance en catering.

Contact

Saxennoen: Treea Van the Life
Telefoon: 06-4559 4378
E-mail:Kennistransfer.ama@saxion.nl

Wilt u de betaling van de betaling gebruiken?

De betaling voor een periode is meestal mogelijk als de cursuswaarde meer dan 1.000 euro is.

Invoer en registratie

Toelaten

We vragen om een ​​aantoonbaar opleidingsniveau van HBO, dat bij voorkeur wordt aangetoond met universitaire of universitaire training die volledig relevant is. Human Resources Management (HBO), Persoonlijke Wetenschappen (Universiteit), Board of Apsence (HBO), Work Specialist (HBO) , Law (HBO), Law (University), Applied Psychology (HBO), Psychology (HBO), Psychology (HBO), Psychology (HBO).Universiteit), maatschappelijk werker / maatschappelijk werker (HBO), General Social Sciences (universiteit), WFT Basic aangevuld met inkomen met inkomsten met inkomsten uit WFT en / of cursus voor introductie tot sociale zekerheid (NIBE).

registrar

U kunt zich in contact registrerenHCSNa registratie ontvangt u een aanvullende procedure, plaatsing en betalingsmethode.

Voor meer informatie kunt u ook communiceren met Trea van der Vecht:

 • Tel.: 06 - 4559 4378
 • E-mail:Kennistransfer.ama@saxion.nl

Kijk je naar het hele bereik van de cursus houdt van kennistansfer? Klik op de link hier.
Of volg u met huidige informatie op onze LinkedIn -pagina.

Links en praktische documenten

 • Algemene voorwaarden Cursuseducatie
 • Volg een cursus in Saksen
 • Open nachten 2022-2023
 • Werken, studeren en combineren in het bijzonder
 • Studeren met een handicap

Is dit de cursus waarnaar u op zoek bent?

Of kijk je liever?Zie het volledige aanbod Selecteer een datum- en locatierapport Je volgt een cursus in Saxionny, moet je het weten?

Vraag je naar studeren bij Saxonia?

088 - 019 3700 info@saxion.nl
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 04/04/2023

Views: 6223

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.